ประชาสัมพันธ์

ประกาศ !!  นักศึกษาที่จัดทำวิทยานิพนธ์ สามารถติดต่อซื้อใบอนุมัติวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

โดยชำระเงินที่กองคลัง ในอัตรา ฉบับละ 50 บาท และนำใบเสร็จรับเงินติดต่อรับใบอนุมัติวิทยานิพนธ์  
ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียน  (ชั้น 2 อาคารเรียนรวม)
หรือกองการศึกษาทุกพื้นที่ 

 

 

ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์2ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์3


Download : Flowchart