ผลการลงทุนแต่ละแผนของกองทุน

ปี เดือน ผลการลงทุน
PDF 2562 ตุลาคม แผนการลงทุน 1 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 1- ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน
PDF 2562 ตุลาคม แผนการลงทุน 2 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 2 - ตราสารหนี้
PDF 2562 ตุลาคม แผนการลงทุน 3 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 3 - ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10
PDF 2562 ตุลาคม แผนการลงทุน 4 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 4 - ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25
PDF 2562 ตุลาคม แผนการลงทุน 5 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 5 - ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
PDF 2562 กันยายน แผนการลงทุน 1 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 1- ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน
PDF 2562 กันยายน แผนการลงทุน 2 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 2 - ตราสารหนี้
PDF 2562 กันยายน แผนการลงทุน 3 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 3 - ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10
PDF 2562 กันยายน แผนการลงทุน 4 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 4 - ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25
PDF 2562 กันยายน แผนการลงทุน 5 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 5 - ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
PDF 2562 สิงหาคม แผนการลงทุน 1 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 1- ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน
PDF 2562 สิงหาคม แผนการลงทุน 2 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 2 - ตราสารหนี้
PDF 2562 สิงหาคม แผนการลงทุน 3 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 3 - ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10
PDF 2562 สิงหาคม แผนการลงทุน 4 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 4 - ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25
PDF 2562 สิงหาคม แผนการลงทุน 5 นโยบายการลงทุนลำดับที่ 5 - ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
ทั้งหมด 15 รายการ : 1 หน้า : 1

ข่าวสาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา

2020-07-02 14:41 : ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง  การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓  กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๓  ประกอบกับมติคณะกรรมการอำนวยการการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ในการประชุมครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๓)  ในวันที่  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้รับรองผลการเลือกตั้งและผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  จำนวน ๕ ราย ดังนี้

  1.  นายครรชิต              เงินคำคง
  2.  นางสาวจันจิรา           สุขสามปัน
  3.  นายจักรพันธุ์             รอดทรัพย์
  4.  นายคงศักดิ์               ตุ้ยสืบ
  5.  นายประเสริฐ             ศรีพนม


เอกสารแนบ : PDF
ทั้งหมด 1 รายการ : 1 หน้า : 1